1.Характеристика и функции на парите

1.1.Кои са основните причини за възникване на парите?

-Парите възникват в резултат на развитието на стоковото

производство и размяната.Първото разделение на труда между земеделци и скотовъдци става причина за прехода

от проста или случайна форма на стойността към пълна или разгъната форма на стойността.

1.2.Парите от теоретична гледна точка.

От теоретична гледна точка парите се определят като стоката,която в условията на стоковото производство играе ролята на всеобщ еквивалент,на всеобщ измерител на стойността.

1.3.Парите от научна гледна точка!-От научна гледна точка парите са икономическа категория,изразяват определени отношения в националното стопанство.Тези отношения се свързват с циркулирането на парите между отделните субекти.

1.4.Как парите изпълняват функцията мярка на стойността?-Измерването става идеално,не реално,т.е. парите не е необходимо да съществуват в сметката на индивида или по сметката на фирмата.Основното предназначение на мярката на стойността е да служи като мислена единица за размяна.

1.5.Парите във функцията средство за обръщение!Дайте конкретни функции за изпълнение на тази функция!-Парите като средство за обръщение циркулират налично в паричното обръщение,също така безналично в паричния оборот на страната.Тази функция се нарича разменно средство.

1)покупка на телевизор нализинг;

2)покупка на телевизор в брой;

3)с кредитна карта;

4)с електронни пари.

1.6.Възможни начини за изпълнение на функцията на парите средство за натрупване и спестяване познавате!-

1)натрупване на злато,скъпоценности и други благородни метали в трезорите на централните банки или хранилищата на търговските банки;

2)натрупване под формата на спестяване(влоговее и депозити)в местна и чуждестранна валута в банковия сектор и натрупване извън банкие(в ръцете на населението).

1.7.Как парите изпълняват функцията платежно средство?-Функцията платежно средство е още известна като стандарт за отложени палщания,възниква на основата на кредита и служи за погасяване на възникнали задължения.Проявява се при банкови кредити и сделки с отложени плащания(данъчни плащания,глоби,такси и др. държавни вземания) и чрез електронните пари.

1.8. Парите във функцията световни пари!Дайте конкретни примери за изпълнение на тази функция!-Парите са международно покупателно и платежно средство,международна резервна валута и международен начин за съхранение,натрупване,спестяване и пренасяне на богатството между държавите.Световните пари са националните парични единици и новите колективни валути,които обслужват обръщението и оборота в редица страни.(долар,евро,..)

1.9.Що е паричен фетишизъм?-Парите са икономически лост за управление в обществото.Те имат градивна съзидателна роля,но могат да се превърнат във фетищ и да нанесат вреда на този,който ги обожествява и ги превръща във висша цел в живота си.

1.10. Кои са първите известни парични средства по българските земи!-Като първа българска златна монета се счита монетата на Владимир,син на княз Борис,но най-много монети намерени у нас са сечени преди повече от 700-800години.След освобождението от османско робство български монети са били сечени в Кралския монетен двор в Англия и Русия.Първите банкноти в България се пускат в обръщение преди повече от 100 години(1885г).Днешните български пари се произвеждат в монетния двор,който се намира в София,създаден през 1952г.

 

Contact

Икономика.Кариера. Бизнес.

© 2016 All rights reserved.

Make a website for freeWebnode