2.Възникване и същност на финансите

2.1.Материалната основа на финансите-Материална основа на финансите или обект на движение са парите,а субекти са различните лица в и между националните стопанства.

2.2.Защо специалистите не слагат знак за равенство между понятията пари и финанси?

-За икономистите финансите представляват парични отношения между различни физически и юридически лица в държавата и националните стопанства.За да съществуват тези парични отношения трябва да има движение на пари между различни лица и се получават различни потоци имащи свои закономерности на формиране,движение и използване.материална основа са парите,субекти са различните лица,и затова няма тъждество между финанси и пари.

2.3.Кое от понятията 'парични отношения' или 'финансови отношения' е по голямо и защо?

-Паричните отношения са по-обширно понятие,тъй като не всички парични потоци в народното стопанство са финансови.Към паричните потоци се отнасят също стоково-паричните и кредитните отношения,които нямат чисто финансов характер. 

2.4.Основните причини за възникване на финансите.-Основните причини за възникване на финансите са възникването на държавата и развитието на стоково-паричните отношения.

2.5. Финансите от икономическа гледан точка.-От икономическа гледан точка финансите са специфични парични отношения по повод разпределението и преразпределението на обществения продукт и националния доход с оглед формирането и използването на различни парични бюджети-на държавата,на фирмата и на отделната личност.

2.6.Финансите в широк смисъл на думата-В широк смисъл на думата към финансите се отнасчт още банковите,застрахователните и осигурителните науки.

2.7. Публичните финанси-Публичните или държавните финанси се свързват с движението на паричните потоци в народното стопанство,които образуват бюджета на държавата,също така засягат и паричните потоци по разходването на акумулираните бюджетни средства.Финансовите решения в областта на държавните финанси се отнасят до политиката на държавата по отношение на източниците и методите на държавни приходи и разходи(данъците,таксите,митата,акциите,държавните заеми и др.)

2.8.Корпоративните финанси-Фирмените или корпоративните финанси отразяват движението на паричните потоци от и към фирмата и нейните контрагенти-доставчици,кредитори,собственици,работници,служители,органи на публичната власт,финансовите пазари и др. 

2.9.Личните финанси обхващат-Песоналните или личните финанси изучават разпределението и преразпределението на паричните средства в икономиката,формирането и разходването на бюджета на домакинствата или отделната личност.Бюджета на домакинствата се образува от паричните средства в следствие на получени:работна заплата,хонорари,авторски възнаграждения,печалба от продадена продукция,лихви,ренти,наеми,дивиденти и др.

2.10.Международните финанси-Международните финанси намират проявление в повече от едно национално стопанство и в последните десетилетия се разрастват в следствие на глобализацията и интернационализацията на пазарите.Финансовите решения засягат дейността на международните трансфери,разплащания,инвестиции,данъчна политика,мита и др.Най-вече се свързват с чуждестранните инвестиции и игра на световните стокови,валутни и фондови борси.

 

Contact

Икономика.Кариера. Бизнес.

© 2016 All rights reserved.

Make a website for freeWebnode