3.Обекти и субекти на публичните финанси

3.1.Основна предпоставка за възникване на публичните финанси-Основната предпоставка за възникване на публичните финанси е появата и функционирането на държавата.

3.2.Определение за публичните финанси-Публичните финанси са съвкупност от икономически отношения,система от парични бюджети с национално или местно значение,образувани и използвани с цел изпълнение на функциите на държавната и местната власт.

3.3.Основните функции на държавата!-

1)отбранителна;

2)икономическа;

3)социална;

4)контролна

 3.4.Сфери на проява на икономическата функция на държавата-

1)държавата се грижи за цялостната стратегия за развитие на икономиката;

2)държавата изгражда и управлява държавния сектор в икономиката;

3)държавното регулиране се явява неразривно свързано с пазарното развитие на икономиката.

 3.5. Основни субекти на публичните финанси-Основните субекти на публичните финанси са от една страна държавата и общините,а от друга страна са всички икономически субекти и гражданите ,които имат парични отношения с тези институции на публичнта власт.

3.6.Публичен избор?-Публичният избор е решение,което определени обществени групи и институции взимат по повод формирането, разпределението, използването и контрола върху ресурсите и благата в една държава. Интересите на обществото за разпределение и разпространение,също как да се регулира и контролира потреблението на тези блага се определят на основата на гласуване и прилагане на правилото на мнозинството. 

3.7.Видове публични блага -1)чисти публични блага;

2)национална сигурност,отбрана,държавно управление,ползване на светофари,паркове,алеи;

3)смесени(стоки и услуги);

4)мериторични и демериторични(профилактични прегледи,ваксинации,задължителна детска градина,основно образование;употреба на алкохол и цигари)

3.8.Същност на чистите блага-Чистите блага се ползват общо от всички граждани и не могат да се персонифицират.Финансират се единствено по пътя на данъците,затова се наричат още неделими. 

3.9.Общите функции на публичните финанси са :

1)разпределителна;

2)регулативно-управленска;

3)контролна 

3.10.Функции на публичните финанси-Специфичните функции на публичните финанси са фискална,алокативна и стабилизационна.Фискалната функция се свързва с това на държавата да й бъдат осигурени достатъчно средства за изпълнение на нейните функции.Количеството на фиска или хазната за определящи за осъществяване на тази функция.Необходимо е освен натрупване на достатъчно средства в хазната и да се използват ефективно.

Алокативна функция - тази функция може да се нарече още функция по разпределение на ресурсите за стопанска дейност. Пазарният механизъм не е в състояние да осигури една група блага, с голямо значение за общественотот благосъстояние - обществени блага.Частните производители нямат стимул да предлагат тези блага,поради възможносттта потребителите да получават ползите от обществените блага,без да заплащат за това.

При стабилизационната функция чрез публичните финанси се преследват целите на макроикономическата политика. Като по този начин се осигурява устойчив икономически растеж , стабилно развитие на цената , висока заетост и стабилност на финансовите пазари.

 

Contact

Икономика.Кариера. Бизнес.

© 2016 All rights reserved.

Make a website for freeWebnode