4.Теоретични основи на публичните приходи

4.1.Основна предпоставка за възникването на публичните приходи-Генезисът на публичните приходи трябва да се търси във възможността държавата и държавните органи да изпълняват своите функции и правомощия.За целта в специализираните бюджети(на държавата, общините, социалното осигуряване)е необходимо да се акумулират достатъчно по обем средства.Тези средства се използват за финансиране на различни публични блага и за задоволяване на публичните потребности на икономическите агенти.(основна причина е държавата ) 

4.2.Определение на публичните приходи от икономическа гледна точка-От икономическа гледна точка публичните приходи са парични потоци,които се акумулират в консолидирания държавен бюджет като резултат от разпределението и преразпределението на БВП (Брутен вътрешен продукт) ,националните доходи,националното богатство на държавата,в някои случаи и от части от националния доход и националното богатство на други държави с цел финансиране на публичните потребности и блага на държавата.

 4.3.Характеристиката на публичните приходи в социален аспект-Чрез публичните приходи в социален аспект се осъществява преразпределение на доходите на икономическите агенти най-вече на населението между различни социални групи.

4.4.Вътрешните източници на публичните приходи-Вътрешните източници на публичните приходи са : 

Брутния вътрешен продукт;

Националния доход;

Националното богатство.

4.5. Брутен вътрешен продукт-БВП е паричната стойност на стоките и услугите,произведени от икономиката за определен период от време,обикновено година или тримесечие.Не се правят отчисления за разходите за подмяна на капиталовите активи.Включени са само стоки за крайно потребление или инвестиции,тъи като стойността на междинните продукти е включена в цените на крайните продукти.БВП се различава от БНП(брутен национален продукт) по това,че в него не са включени доходите от инвестиции в чужбина.Тези два национални показателя могат да бъдат изчислени по текущи цени или по действителната им стойност

4.6. Връзката между понятията БВП и национален доход-БВП и националния доход са о сновни източници на публични приходи.Националния доход е по-тясно понятие,защото е част от БВП.Днес БВП се използва по-често.

4.7.Същността на външните източници на публични приходи-Външните източници се ползват от страната по решение на правителството и са временен начин за увеличаване на публичните приходи,тъй като подлежат на връщане заедно с лихвите.Могат да се ползват в мирно време и по време на война.Към тях се отнасят БВП и националното богатство на други страни.

4.8.Методите на публични приходи-

1)данъчен метод;

2)данъкоподобен метод;

3)неданъчен метод. 

4.9. Форми на публични приходи-Формите на публични приходи представляват отделните съставни части на методите на публичните приходи.Това са форми на данъчен метод,форми на данъкоподобен метод и форми на неданъчен метод.

 4.10.Форми на публични приходи– Те представляват отделните съставни части на използваните методи. ( форми на данъчен, данъкоподобен и неданъчен метод ).

 

Contact

Икономика.Кариера. Бизнес.

© 2016 All rights reserved.

Make a website for freeWebnode