5.Теоретични основи на данъка

5.1.Теория на данъците,които се приемат като цена на предоставените от правителствата услуги на своите граждани.-Данъците се приемат като цена на предоставените услуги на своите граждани в еквивалентната теория за произхода и същността на данъка.

5.2.Определение на данъка от юридическа гледна точка-От юридическа гледна точка данъкът е законосъобразно,безвъзмездно,задължително плащане с принудителен характер от икономическите субекти в полза на фиска с цел финансиране на публичните разходи на държавата.

5.3.Как се проявява регулиращата функция на държавата?-Регулиращата функция възниква като резултат от разширение икономическата дейност на държавата.Проявява се в три направления:

Стимулиращо;

Дестимулиращо;

Възпроизводствено;

Най-разпространени методи за данъчно регулиране са:изменение обема на данъчните постъпления,промяна на данъчните размери,изменение сферата на приложение на данъците,вариране на данъчните привилегии и отстъпки и др.

5.4.Елементи на данъка-

1)данъчен искател(кредитор);

2)данъчен обект;

3)данъчен субект;

4)данъчен носител;

5)данъчен мащаб;

6)данъчна единица;

7)данъчна основа;

8)данъчен размер(ставка);

9)данъчно задължение.

5.5.Данъчното задължение в България е -20% от данъчната основа!

5.6.Принципи за данъчно облагане-1)поголовно облагане;

2)пропорционално облагане;

3)прогресивно облагане;

4)регресивно облагане.

5.7.Разликата между пропорционално и прогресивно облагане-При пропорционалното облагане данъчния размер не се променя и има определено съотношение между данъчната основа и данъчното задължение,което също не се променя.

При прогресивното облагане данъчния размер се увеличава с увеличението на данъчната основа.При прогресивното колкото по голяма е данъчната основа,толкова по-голям данък ще платим,а при пропорционалното са облагодетелствани лицата с високи доходи.

5.8. Регресивното данъчно облагане-Регресивното данъчно облагане е такъв вид,при който колкото повече се увеличава величината на данъчната основа,толкова повече намалява величината на данъчния размер.Регресивно облагане е прилагането на ДДС.Регресивното облагане е противоположно на прогресивното.

5.9 Безобложни данъцу-Това е днешната съвременна система при,която данъкопратците сами изчисляват и внасят по безкасов начин данъците си.Данъчната администрация упражнява контрол по правилното изчисляване и навременното внасяне на данъците.

5.10.Преки данъци-При преките данъци данъчната тежест се поема от самите субекти,които са и платци на данъка.Такива са данъците,с които се облага имуществото,богатството и дохода. 

5.11.Видове данъци според обекта на облагане-

1)данъци върху определена стопанска дейност;

2)данъци върху продажбите;

3)данъци върху дохода;

4)данъци върху имуществото;

5)данъци върху личността.

5.12. Данъчна система-Данъчната система е съвкупност от появилите се и развили се парични отношения между различни субекти по повод акумулирането в консолидирания държавен бюджет на средства от различни данъци и данъкоподобни форми на приходи и изградените на тази основа институции,които на практика да осъществяват дейността по събирането на данъците с помощта на специален механизъм и подпомагани от адекватна данъчна теория и политика.Същността на данъчната политика често се дефинира като съвкупност от мерките и мероприятията в областта на данъчното облагане,прилагани от държавата за постигането и решаването на определени фискални,социално-икономически и др.цели и задачи.

 

Contact

Икономика.Кариера. Бизнес.

© 2016 All rights reserved.

Make a website for freeWebnode