6. Данъкоподобни и неданъчни приходи

6.1.Данъкоподобни приходи-С данъкоподобните приходи се характеризират най-вече таксите.Те са основен представител на приходите в местните и държавни бюджети от публичните блага. 

6.2.Такса -В икономически аспект таксите са възмездно плащане от страна на физически и юридически лица в полза на местните или държавния бюджет на основата на оказана услуга,операция или предизвикано действие на орган или учреждение в свой интерес.Чрез тези плащания се осъществява разпределение и преди всичко преразпределение на националния доход.

 6.3.Разликата между данъци и такси-

1)данъците са задължително плащане с безвъзмезден характер,докато таксите са доброволни плащания с възмезден характер;

2)данъците се плащат от всички лица,докато таксите само от тези,които ползват определени услуги или операции на органи и учреждения на публичната власт;

3)данъкът е нееквивалентно плащане,докато таксата е еквивалентно плащане за извършена услуга;

4)при данъците се вземат в предвид доходът и платежоспособността на платеца,докато при таксата тези показатели не се взимат в предвид;

5)при данъците основния принцип на плащане е 'имаш-плащаш',а при таксите-'ползваш-плащаш'.

6.4.Конфискация-Конфискацията е имуществено наказание,което се изразява в принудителни и безвъзмездно отнемане в полза на държавата на част или цялото имущество на виновното лице.Тя може да бъде и в парична форма,отнемането се извършва с наказателно постановление на съдебен или административен орган.

6.5.Държавен кредит -Държавния креди е форма на движение на временнно свободни парични средства между държавата като длъжник и всички икономически агенти като кредитори на основата на възвръщаемостта и срещу заплащане на лихва с цел от една страна полълване недостига в бюджета,а от друга гарантирано инвестиране в нискорискови и високоликвидни активи.В условия на валутен борд държавния кредит не се прилага,защото валутния борд има две забрани:за кредитиране-забрана за рефинансиране(кредитиране на търговските банки от централна банка)и забраната за пряко банково кредитиране(кредитирането на бюджета от централната банка).

6.6.ДЦК за финансиране на бюджетния дефицит-ДЦК за финансиране на бюджетния дефицит са с най-голям дял.Те са част от ценните книжа,емитирани от държавата.В България има 2 вида:съкровищни бонове/сконтови съкровищни бонове(до 1 год) и съкровищни облигации/лихвоносни ДЦК(над 1 год).

6.7. Държавния дълг-

1)финансиране на бюджетен дефицит;

2)финансиране на инвестиционни проекти и специфични програми,одобрени от Народното събрание;

3)рефинансиране на държавния дълг в обръщение на датата на падежа или преди тази дата;

4)осигуряване на плащанията по изискуеми държавни гаранции;

5)подкрепа на платежния баланс на страната.

6.8.Какво представлява брутния външен дълг-брутния външен дълг е един от основните показатели за измерване на държавния външен дълг и обхваща два основни елемента:публичен и частен държавен дълг 

6.9.Текущ държавен дълг-Текущ държавен дълг е този,който се изплаща в настоящата,текущата година.Той включва сумата на главницата и лихвите,които държавата дължи само за едногодишния период. 

 

Contact

Икономика.Кариера. Бизнес.

© 2016 All rights reserved.

Make a website for freeWebnode