9.Бюджетен процес

9.1.Бюджетния процес в технологичен аспект-В технологичен аспект бюджетния процес включва всички етапи на технологичния цикъл по планирането,съставянето,разглеждането,утвърждаването,изпълнението,приключването и отчитането на държавния бюджет.

9.2.Основните етапи на бюджетния процес-

1)съставяне,разглеждане и приемане на бюджета;

2)изпълнение на бюджета;

3)приключване,отчитане и анализ на бюджета.

9.3.Бюджетна прогноза-За да се спазят основните принципи на съставянето на бюджета е необходимо на базата на социално икономическото-развитие на страната и отражението на основните макро и микроикономически показатели да се направи сравнително точна и реална бюджетна прогноза за най-малко 3 год.Тази прогноза се изработва от Министерството на финансите и се одобрява от Министерския съвет.В нея на основата на икономически разработки и анализи се правят допускания за величината на редица важни за икономиката показатели като:динамика на БВП,темп на инфлация,валутен курс на водещите валути,състояние на текущата сметка,развитие на преките чуждестранни инвестиции,равнище на приходите и разходите в бюджета спрямо БВП и др.Бюджетната прогноза за годината се нарича макроикономическа рамка,въз основа на нея бюджетните единици правят своите предложения за величината на приходите и разходите на своите бюджети. 

9.4.Основните институции,които взимат участие при съставянето, разглеждането и приемането на държавния бюджет-Министерствотна финансите,Министерски съвет,Народно събрание,Президентство,министерства,ведомства,областни администрации,Сметна палата,Конституционен съд,Висш съдебен съвет,др.бюджетни организации,Комисия по бюджет и финанси, Правителство, Парламент. 

9.5.Касов разрив -Касов разрив се получава когато има несъвпадения по срок и обем на постъпления в хазната.Тези разриви се покриват със средства от централната банка под формата на кредити или емисия на държавни ценни книжа.При временни касови разриви по бюджетните звена в рамките на консолидеирания държавен бюджет се подхожда по два начина:

1)Законът за устройството на държавния бюджет разрежава на Министерството на финансите да отпуска безлихвени заеми за сметка на свободни бюджетни и извънбюджетни средства.

2)Извършва се бюджетно балансиране,бюджетно регулиране или финансово изравняване.

9.6.Обща и целева субсидия?-Общата субсидия е сума,която държавния бюджет превежда към някои от бюджетните звена с цел получаване на допълнително средства за развитие на дейността си.

Целевите субсидии се предоставят на общините за конкретни цели,най-вече за капиталови разходи. 

9.7.Основните системи за касово изпълнение на бюджета-ковчежническа и банкова. 

9.8.Бюджетната жестия-Бюджетната жестия е начин за годишно приключване на бюджета.при нея приключването става в края на бюджетната година (у нас на 31 дек.).Всички сметки се закриват и от 1.01се откриват нови по новия бюджет.Ако е констатиран бюджетен дефицит,според приетите начиниза неговото финансиране,трябва да се запълни.Ако има излишък,трябва да се изхарчи до края на годината,не може да се прехвърля за следващата година.Правителството решава в края на годината как да бъде усвоен и на какви части излишъка-заделен във фискален резерв,изразходвани средства за инфраструктура,или за допълнително материално стимулиране.

9.9.Годишното отчитане на бюджета-Годишното отчитане на бюджета е окончателно и всеобхванато.Съставя се на основа на годишно приключване и при него редът за отчетвключва след представянето в Министерството на финансите още утвърждаване от Сметната палата,Министерския съвет и Народното събрание.Годишни отчети съставят всички звена в рамките на консолидирания държавен бюджет

 

Contact

Икономика.Кариера. Бизнес.

© 2016 All rights reserved.

Make a website for freeWebnode