Търговско право 

Търговското право  е част от частното право представляващо система от норми, които регулират правното положение на търговците и отношенията, в които те влизат в процеса на осъществяване на дейността си. 

Теми:

1.Обща характеристика на търговците и видове търговците

2.Търговска фирма

3.Търговско предприятие

4.Правно положение на клона 

5.Обща характеристика на търговските дружества

6.Събирателно дружество.Същност и образуване.Вътрешни правоотношения

7.Събирателно дружество. Външни правоотношения и прекратяване

8.Командитно дружество

9.Дружество с ограничена отговорност-същност и образование

10.Дружество с ограничена отговорност - Капитал, дялове, вноски и дружествени дялове

11.Дружество с ограничена отговорност – Права и задължения на съдружниците. Членство

12.ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ – Органи за управление

13.Акционерно дружество - Същност и образуване АД

14.Правен режим на акции и облигации

15.Акционерно дружество - Орган за управление. Прекратяване

16.КОМАНДИТНО ДРУЖЕСТВО С АКЦИИ

17.КООПЕРАЦИИ – същност и образуване

18.КООПЕРАЦИИ . Органи за управление

19.Търговски сделки

20.БАНКОВИ СДЕЛКИ . ДОГОВОР ЗА БАНКОВ ВЛОГ И БАНКОВ КРЕДИТ

21.МЕНИТЕЛНИЦА. ЧЕК. ЗАПИС НА ЗАПОВЕД

22.Договор за застраховка

23.Договор за лизинг

24.ТЪРГОВСКА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

 

 

 

 

 

Contact

Икономика.Кариера. Бизнес.

© 2016 All rights reserved.

Make a website for freeWebnode