Управление на проекти

Дефиниция на проекта

Проектът е работа , която има начло и край- тя се планира и контролира, цели да провокира промяна и може да бъде доведена до успешен финал. 
В теорията и практиката се утвъждават различни видове проекти.Във всички области на социалния и икономически живот се изпълняват проекти - инвестиционни,екологични,изследователски,управленски както в обществения,така и в частния сектор.
 
1) Бизнес проектите:
Те се предприемат главно от частния сектор.Те са много разнообразни по отношение на резултатите и непосредствените цели и сравнително ограничени по отношение на крайните цели, сред които важно място заемат финансовите резултати.
В по-широк смисъл към бизнес проектите може да се пречислят и проектите за подобряване качеството на услугите, оказани от публичните институции.
 
2) Публични проекти:
Водеща роля играе публичния сектор, който осигурява средства ,включено с помощта на международни финансови институции и програми за подпомагане.Тези проекти решават важни проблеми на социално икономическото развитие на съответната страна и се оценяват от гледна точка изгодите на обществото.Частният бизнес играе важна роля при осъществяването на публичните проекти в качеството си на доставчик на стоки и услуги, на изпълнител или ползвател на проекти.
 

Contact

Икономика.Кариера. Бизнес.

© 2016 All rights reserved.

Make a website for freeWebnode