Отчитане и разпределение на разходи в предприятието

 
Обекти на групиране на разходи - като обект на групиране може да се определи съвкупност от разходи в оперативното отчитане свързана с решаване на конкретни управленски задачи.Най-съществени са - по видове производства,продукция,място на възникване на разходите и др.
 
Място на възникване на разходи - структурно подразделение на предприятието,в което произтича производствено потребление на ресурс с цел получаване на продукт.Във всяко такова подразделение може да се осъществи планиране и номиниране на разходи,анализ и регулиране на издръжката на товазвени.
 
Център на разходи - той се определя като физическа област,където разходите са относително обособени и където има еднообразни производствени операции.Понятието център на разходи е по-тясно и съвкупността от няколко центъра може да създаде "място на разходи".В производственото предприятие всеки цех може да изпълнява функцията на център на разходи за продукта.Необходимо е да се прави разлика между център на разходи за продук и услуга.
 
За продукта е такъв център през които изделието преминава са напр.-за машино,строителните предприятия такива цехове са: подготвителен-машинен-монтажен. 
Център на разходи за услуги е такъв през който изделието не преминава,този център отдава услуги на други разходни центрове например - ремонтно звено,транспортно ниво,администрация и др.Разходите от тези центрове на услуги трябва да бъдат разпределени между производствените центрове,а след това между конкретните изделия,в противен случай себестойността няма да е точна.
Друг начин е по центровете на отговорност той е подразделение на предприятието,начело на който стои лице носещо отговорност за управлението на този център.В практиката се срещат следните центрове на отговорност:
  1. Център на разходи в подразделение,чийто ръководител може да контролира само направените разходи.
  2. Център на продажби-това е звено с търговска и маркетингова дейност,чийто ръководител отговаря за реализацията на продуктите и услугите. 
  3. Център на печалби-това са подразделения,чийто ръководител отговаря както за направените разходи,така и за постигнати резултати.
  4. Център на инвестиции - това е подразделение,в което ръководителят отговаря за капиталовите разходи на икономическата единица.
 
 
 
 
 
 

Contact

Икономика.Кариера. Бизнес.

© 2016 All rights reserved.

Make a website for freeWebnode