8.Теоретични основи на бюджета

8.1.Основни предпосатвки за възникване на бюджета-Основните предпосатвки за възникване на бюджета са възникване на държавата,развитие на разменните и стоково-паричните отношения и спецификата на държавното устройство и управление в отделните страни.

8.2.Определение на бюджета от правна гледна точка -от правна гледна точка бюджета се разглежда като закон или законодателен акт,в зависимост от това дали законодателния или изпълнителния орган има по голяма сила.В България бюджетът се определя като закон.Изпълнителната ни власт може да има препоръки,но те могат да се превърнат в задачи за изпълнение само след одобрение на Народното събрание. 

8.3.Бюджета от политическа гледна точка-От политическа гледна точка при парламентарно-демократична форма на държавно управление и пазарно стопанство,в което има множество партии или политически плурализъм,бюджетът на държавата е финансов израз на икономическата програма на политическата сила,която е спечелила изборите и има право да формира правителство.

8.4. Разликата между годишния и перспективния бюджет-Годишния бюджет е едногодишен бюджетен период,а перспективния е многогодишен(2,3,5год).В България се изготвят 3-годишна прогноза за държавния бюджет като министерството на финансите смята,че за нашата страна това е един оптимален срок за съставяне на перспективен бюджет.

8.5. Временния бюджет-Временния бюджет се съставя само в случаите когато по обективни или други причини редовния бюджет не е гласуван,а бюджетната година е започнала.За да може да се покрият част от задълженията на част от финансовата година,се гласува временен бюджет,който става невалиден в момента ,в който се приеме редовния бюджет.

8.6.Общоикономически принципи на бюджета-1)плановост;

2)ограниченост на приходите;

3)степенуване на разходите;

4)бюджетна балансираност;

5)достоверност на бюджетните данни;

6)срочност;

7)ефективност и икономичност при използване на средствата.

8.7.Балансираност на бюджета-Бюджетната балансираност произтича от ограниченост на приходите и степенуване на разходите.Нарича се още бюджетно равновесие.Бюджетът представлява баланс на приходите и разходите на държавата и този баланс трябва да се равнява в края на годината.предвидените разходи за края на годината трябва да се съобразят с наличните приходи.Спазването на бюджетното равновесие е необходимо както при съставянето така и при изпълнението на бюджета.

8.9.Oсновни специфични принципи на бюджета -1)реалност;

2)точност;

3)целевост;

4)пълнота;

5)публичност;

6)единство;

7)специализация;

8)многофункционалност.

 8.10.Принципа единство на бюджета-Принципа единство на бюджета означава че бюджета на страната е единен,цялостен и общ.Принципът на единство още се свързва със съществуването само на един бюджет в рамките на бюджетната година и невъзможността да се упражняват паралелно два или повече бюджети,това произтича от начина на приключване на бюджета.

 

Contact

Икономика.Кариера. Бизнес.

© 2016 All rights reserved.

Make a website for freeWebnode