Постоянни и променливи разходи

 
Постоянни са тези разходи,които не се влиаят от измененията в обема на дейността,те могат да бъдат разходи за наем,отопление,заплати и осигуровки.Тази класификация се използва в различни методики на управленското счетоводство и е необходимо да се има предвит графиката на тези разходи.
                                                
FC- постоянен разход
Q-обем
 
Тези разходи са постоянни за определен период отвреме след което могат да добият следния вид.
                                                        
Променливи разходи - за тях е специфично,че се изменят със промяна на дейността.Тяхната графика изглежда така:
 Като за "VC" се приеме,че е наименованието на променливите разходи.                            При анализ на двата вида разходи е необходимо да се има впредвид,че постоянните разходи (а) участват с цялото си количество при различни обеми на дейността, докато (b) се изчислява за единица обем.От своя страна променливите биват различни видове - пропорционални,прогресивни,дегресивни.Има още два вида разходи - смесени и пълни разходи.Смесените разходи притежават елемент от постоянните и от променливите.А пълните се получават от сбора на променливите и постоянните.
 
 
 
 
 
 

Contact

Икономика.Кариера. Бизнес.

© 2016 All rights reserved.

Make a website for freeWebnode